Radio Times magazine - Gorden Kaye (8-14 July 1989)