Radio Times magazine - Ben Elton cover (18-24 April 1998)