Heat magazine - Body Mayhem! cover (9-15 March 2013)