Smash Hits magazine - Birthday Bonkers cover (12-25 November 2003)