Japan Vogue Nippon magazine - April 2001 - Tetyana Brazhnyk cover