Sunday Express magazine - 22 November 1987 - Mikhail Baryshnikov cover