Heat magazine - Body Survey 2006 (18-24 November 2006 - Issue 399)