US Vanity Fair magazine - Mikhail Baryshnikov cover (January 1987)