OK! magazine - Tom Fletcher wedding cover (29 May 2012 - Issue 829)