Sunday magazine - 19 November 2000 - Daryl Hannah cover