OK! magazine - David Duchovny cover (17 November 1996 - Issue 35)