Cosmopolitan magazine (August 1979 - Gia Carangi cover)