Sunday Express magazine - 28 November 1982 - Dorothy Stratten cover