OK! magazine - Melanie Blatt cover (31 July 1998 - Issue 121)